Naše škola

Mostecká škola je skvělým místem, kde si děti mohou hrát a zároveň se vzdělávat.

Mateřská škola

Mateřská škola nabízí předškolní vzdělávání za 200 Kč/měs. podle ŠVP „Mozaika budoucího školáka aneb školním rokem krok za krokem“ pro děti zpravidla od 3 let v jednotřídním, věkově smíšeném kolektivu. Součástí docházky do MŠ je plavecký výcvik, sportovní školička, návštěvy kulturních představení a výlety pěšmo či vlakem.

První stupeň

Být žákem našeho prvního stupně neznamená jen naučit se číst, psát a počítat, ale naučí se plavat, získá průkaz cyklisty, je pravidelným návštěvníkem kulturních představení nebo je jejich přímým aktérem. Pro žáky s vývojovými poruchami učení máme na I. stupni k dispozici asistenty pedagoga, dyslektické asistenty pro nápravu poruch učení nebo logopedický kroužek.

Druhý stupeň

Pro úspěšné vzdělávání žáků II. stupně máme k dispozici 11 odborných učeben (pohybová výchova, Př, školní dílna, školní kuchyňka, cizí jazyky, 2x PC, Čj, Hv, D a Vv, F a Ch). Výuku doplňujeme tradičními aktivitami, mezi které patří týdenní branný kurz, exkurze, výlety třídní i celoškolní, sportovní den, Příkladní žáci jsou ředitelem školy pasováni na Rytíře věrnosti nebo ctnosti. I rozloučení se žáky 9. roč. má svůj osobitý ráz v obřadní síni obecního úřadu.

Volnočasové aktivity

Pro smysluplné trávení volného času organizujeme školní soutěže – sportovní (např. halová kopaná, florbal, basketbal, skok do výšky, stolní tenis, skok daleký, Mostecké schody, kulturní (např. výtvarné aktivity zakončené celoškolní výstavou pro veřejnost, pěvecké, literární), vzdělanostní (např. dějepisné, přírodovědné, astronomické, fyzikální, matematické, z českého a cizího jazyka, zeměpisné). Dále mají žáci možnost rozvíjet své zájmy ve školních kroužcích.