Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Školská rada

Od 1.1.2006 začala pracovat nově vzniklá Školská rada, jejíž vznik a fungování si vynutil zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol. zákon) v § 167 – 168.

Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo tripartitní počet členů ŠR, tj. 1 zástupce jmenuje zřizovatel, 1 zástupce volí pedagogický sbor a 1 zástupce volí zákonní zástupci. Ve čtvrtém volebním období, od 1.1.2018 vede ŠR Mgr. Luděk Janda, zástupce pedagogů, členy jsou za zřizovatele Mgr. Iljana Durecová, za rodiče pí. Helena Kozáková.

 

Školská rada má funkční období tři roky. Zasedá nejméně dvakrát ročně a její náplní je :

 

  1. a) vyjadřovat se k návrhům školních vzdělávacích programů
  2. b) schvalovat výroční zprávu o činnosti školy
  3. c) schvalovat školní řád
  4. d) schvalovat pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  5. e) podílet se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  6. f) projednávat návrhy rozpočtu
  7. g) projednávat inspekční zprávy ČŠI
  8. h) podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli apod.