Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Historie

Projekt výstavby  nové základní  školy v Mostku schválila Rada Východočeského KNV 21.5.1986. Podle tohoto projektového úkolu měl být postaven pavilon v konstrukčním systému MS 71. Tento systém byl však  ale z důvodů  velkých požadavků organizací Ministerstva stavebnictví pro akci ,,Z“ nezajistitelný.

Z tohoto důvodu musel  MNV zajistit jiného dodavatele stavby. Podařilo se zajistit dodavatele  a to národní podnik Konstruktiva Praha , závod Montostav Stodůlky s termínem zahájení výstavby v měsíci červnu 1987  a  termínem  dokončení v měsíci prosinci 1988.  Stavba byla řádně zahájena v říjnu 1987, ale byly vybudovány jen dvě řady základních patek. Zbylá část musela být proto dobudována do měsíce května 1988 tak, aby v červnu mohl Montostav zahájit montáž skeletu budovy školy. Po dokončení montáže skeletu  školy bylo v rámci akce ,,Z“ prováděno vyzdění příček včetně jejich omítnutí, vybetonování podlah a osazení oken.

V průběhu výstavby školy v rámci akci „Z“ se výrazně projevili nedostatky v materiálním zásobování, ale i v nezájmu ze strany občanů a organizací o brigádnické hodiny zdarma. Přesto ale práce pokračovaly  i přes řadu problémů. V září roku 1990 byla provedena revize pracovníky ONV. Z nedostatku finančních prostředků byla stavba  zastavena a provizorně uzavřena do doby než budou vyjasněny finanční prostředky na rok 1991 a teprve potom se rozhodne o dokončení stavby. Toto přerušení představovalo navýšení nákladů o 800 000,- Kč. Koncem září roku 1992 proběhlo na Okresním úřadě v Trutnově další z jednání ohledně získání finančních prostředků na dostavbu ZŠ na rok 1993. Zde byly přislíbeny finanční prostředky na dostavbu nové školy. Pro první fázi dostavby získala obec Mostek od státu částku 8 000 000 Kč. V roce 1993 byla vyhlášena veřejná soutěž na dostavbu nové ZŠ. Soutěž vyhrála firma Novos z  Nové Paky. Stavba pokračovala dle harmonogramu až do léta 1994, kdy byla stavba opět z nedostatku finančních prostředků zastavena. Začátkem září roku 1994  Okresní úřad  uvolnil další částku ve výši 3 000 000 Kč  aby stavba opět pokračovala. Koncem roku 1994 byly zajištěny další finance na závěrečnou dostavbu, která představovala i provedení některých úprav proti původnímu projektu (výtah, vstup do budovy , protiradonová opatření atd.)

Celková částka na výstavbu nové ZŠ si vyšplhala na 19 556 363,- Kč. Na uvedenou výstavbu byla poskytnuta dotace Okresního úřadu v Trutnově ze státního rozpočtu ve výši 17,1, mil.Kč. Obec hradila z vlastního rozpočtu částku 2,4 mil.Kč.

V srpnu 1995 byla tato nová budova základní školy zkolaudována.

K zahájení školního roku v nové škole bylo třeba značného pracovního  nasazení učitelského sboru.  Všichni učitelé si zkrátili o jeden týden dovolenou a podíleli se na zařizování budovy nábytkem, školními potřebami a pomůckami. V práci jim pomohli členové FK Mostek , důchodci a rodinní příslušníci.

Dne 4.září 1995 se kolem 8 hod u nové školy shromáždila nejen řada dětí ale také nemalý počet rodičů. Mezi hosty byli také zástupci  Školského úřadu v Trutnově vedeni ing.Káňou, starostové okolních obcí a představitelé dodavatelské firmy NOVOS Nová Paka, kteří tímto předaly budovu do trvalého užívání. Pásku slavnostně přestřihla učitelka Milada Pačová a vyučování v nové škole mohlo začít.

Na 16.9.1995 byl vyhlášen pro veřejnost  Den otevřených dveří na ZŠ v Mostku , kde si místní občané mohli prohlédnout to o co usilovali dlouhých 40.let.

 

( zpracováno dle kroniky obce Mostek)